II Konkursu pn. BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE GMINY

Zakończyliśmy właśnie drugą edycję Konkursu pn. „Bezpieczeństwo ekologiczne gminy” zorganizowaliśmy konkurs w partnerstwie z Wyższą Szkołą Zarządzania Środowiskiem w Tucholi.

Patronat honorowy nad Konkursem objął Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Piotr Całbecki, fundatorem nagród dla laureatów Konkursu dzięki dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu było Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie Salutaris. Konkurs miał na celu wzrost świadomości ekologicznej wśród młodzieży szkolnej. Problematyka Konkursu dotyczyła szeroko rozumianego bezpieczeństwa ekologicznego na poziomie lokalnym oraz jego wpływu na jakość życia mieszkańców. W roku szkolnym 2015/2016 Konkurs poświęcony był w szczególności zagadnieniom związanym z przeciwdziałaniem zmianom klimatycznym i redukcją emisji CO2.

II Konkurs pn. Bezpieczeństwo ekologiczne gminy skierowany był do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Przeprowadzony został w dwóch etapach: etap I - na terenie szkół w terminie 11 marca 2016 roku oraz etap II – na terenie Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi w dniu 8 kwietnia 2016 r. Udział w Konkursie uczniów i ich opiekunów - nauczycieli był bezpłatny. Podczas finału uczniowie prezentowali swoje prace przed Komisją Konkursową. Zgłoszone prace podlegały ocenie zgodności z wymogami formalnymi oraz ocenie merytorycznej przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora, w skład której weszli Panowie:

  • Sławomir Flanz - przedstawiciel Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku,
  • dr Krzysztof Kannenberg – Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi,
  • Mariusz Leszczyński - Z-ca Dyrektora Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku,
  • Edward Reszkowski - Pełnomocnik ds. Zrównoważonego Rozwoju z ramienia Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego,
  • dr Andrzej Potoczek - Prezes Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia Salutaris
    i Naczelnik Wydziału Planowania Strategicznego i Przestrzennego w Departamencie Rozwoju Regionalnego Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego,
  • Leszek Wasielewski - Kierownik Biura Ochrony Przyrody i Edukacji Ekologicznej w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego.

Laureaci II etapu Konkursu otrzymali cenne nagrody książkowe, dyski zewnętrzne oraz tablety.

 W klasyfikacji końcowej najlepszymi w poszczególnych kategoriach okazały się następujące szkoły:

  • kategoria gimnazja - Małgorzata Osińska, Gimnazjum im. Ziemi Dobrzyńskiej, Tłuchowo,
  • kategoria szkoły ponadgimnazjalne - Jagoda Cichoń, Technikum Leśne im. Adama Loreta, Tuchola