IV Walne Zebranie „Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia Salutaris

W dniu 11 grudnia 2015 odbyło się czwarte Walne Zebranie „Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia Salutaris". W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego będący członkami Stowarzyszenia oraz planujący przystąpienie do Stowarzyszenia w najbliższym czasie.

Obrady przebiegały wg. przedstawionego programu:
Informację o działaniach Stowarzyszenia przedstawił prezes A. Potoczek, który zwrócił uwagę na najważniejsze obszary aktywności Stowarzyszenia oraz zakres realizowanych prac. Zarząd Stowarzyszenia otrzymał absolutorium.

 

 Prezes Stowarzyszenia przedstawił tez plan działań na 2016 rok, które to działania będą obejmowały:
- współpracę z samorządami i innymi partnerami społeczno-gospodarczymi;
- prowadzenie działań promocyjno-informacyjnych;
- seminaria problemowe (konferencje);
- przygotowanie do wykorzystania środków UE w ramach RPO;
- wprowadzenie w życie zmian w Statucie Stowarzyszenia,
- usprawnienie oraz poprawa techniczno-organizacyjnych warunków pracy Biura,
- pozyskiwanie nowych członków;
- rozpoczęcie realizacji uzupełniających celów Stowarzyszenia.

Specjalnym elementem programu było podpisanie porozumienia na rzecz wspólnych działań w zakresie rozwiązywania problemów bezpieczeństwa w regionie z Wojewódzką Państwową Strażą Pożarną.

Strony niniejszego Porozumienia wyraziły wolę współpracy w zakresie:

1.    Współdziałania w planowaniu działań na rzecz wzmacniania poziomu bezpieczeństwa społeczności lokalnych w województwie.
2.    Pozyskiwania środków finansowych z programów krajowych i innych źródeł zewnętrznych w okresie 2014-2020 z przeznaczeniem na realizację zadań obejmujących zagadnienia szeroko rozumianego bezpieczeństwa.
3.    Wymiany informacji, a także konsultacji i analiz sytuacji w zakresie problematyki rozwoju społeczno-gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego w kontekście różnych aspektów bezpieczeństwa.
4.    Organizowania spotkań, narad i konferencji na temat bezpieczeństwa jako obszaru aktywności władz publicznych.
5.    Stworzenia platformy wymiany informacji w zakresie zagadnień obejmujących przeciwdziałanie jak i likwidację skutków klęsk żywiołowych, katastrof i awarii.