IV Konkurs pn. "Bezpieczeństwo ekologiczne gminy"

Zakończyliśmy właśnie czwartą edycję Konkursu pn. „Bezpieczeństwo ekologiczne gminy” po raz kolejny zorganizowaliśmy konkurs w partnerstwie z Wyższą Szkołą Zarządzania Środowiskiem w Tucholi.

Patronat honorowy nad Konkursem tradycyjnie już objął Marszałek Województwa Kujawsko‑Pomorskiego Piotr Całbecki, fundatorem nagród dla laureatów Konkursu dzięki dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu było Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie Salutaris. Konkurs miał na celu wzrost świadomości ekologicznej wśród młodzieży szkolnej. Problematyka Konkursu dotyczyła szeroko rozumianego bezpieczeństwa ekologicznego na poziomie lokalnym oraz jego wpływu na jakość życia mieszkańców. W roku szkolnym 2017/2018 Konkurs poświęcony był w szczególności zagadnieniom związanym z problemem niskiej emisji i zagrożeniem smogiem z uwzględnieniem przyczyn powstawania i sposobów przeciwdziałania.

IV Konkurs pn. Bezpieczeństwo ekologiczne gminy skierowany był do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Finał Konkursu odbył się na terenie Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi w dniu 15 czerwca 2018 r. Udział w Konkursie uczniów i ich opiekunów - nauczycieli był bezpłatny. Podczas finału uczniowie prezentowali swoje prace przed Komisją Konkursową. Zgłoszone prace podlegały ocenie zgodności z wymogami formalnymi oraz ocenie merytorycznej przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora, w skład której weszli Panowie:

  • Sławomir Flanz - przedstawiciel Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku,
  • dr Krzysztof Kannenberg – Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi,
  • Edward Reszkowski - Pełnomocnik ds. Zrównoważonego Rozwoju z ramienia Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego,
  • dr Andrzej Potoczek - Prezes Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia Salutaris i Naczelnik Wydziału Planowania Strategicznego i Przestrzennego w Departamencie Rozwoju Regionalnego Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego.

Laureaci Konkursu otrzymali cenne nagrody książkowe, dyski zewnętrzne, tablety oraz smartwatch.