III Konkurs pn. BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE GMINY

Zakończyliśmy właśnie trzecią edycję Konkursu pn. „Bezpieczeństwo ekologiczne gminy” po raz kolejny zorganizowaliśmy konkurs w partnerstwie z Wyższą Szkołą Zarządzania Środowiskiem w Tucholi. Konkurs został objęty honorowym Patronatem Marszałka Województwa Kujawsko‑Pomorskiego.

Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie Salutaris ufundowało nagrody dla laureatów Konkursu dzięki dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Organizowany przez nas już cyklicznie Konkurs miał przyczynić się do wzrostu świadomości ekologicznej wśród młodzieży szkolnej. Problematyka Konkursu dotyczyła szeroko rozumianego bezpieczeństwa ekologicznego na poziomie lokalnym oraz jego wpływu na jakość życia mieszkańców.

III Konkurs pn. Bezpieczeństwo ekologiczne gminy skierowany był do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Przeprowadzony został w dwóch etapach: etap I - na terenie szkół ,etap II – na terenie Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi tradycyjnie już w dniu 8 kwietnia 2017 r. Udział w Konkursie uczniów i ich opiekunów - nauczycieli był bezpłatny. Podczas finału uczniowie prezentowali swoje prace przed Komisją Konkursową. Zgłoszone prace podlegały ocenie zgodności z wymogami formalnymi oraz ocenie merytorycznej przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora, w skład której weszli Panowie:

  • Sławomir Flanz - Kierownik Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Toruniu,
  • dr Krzysztof Kannenberg – Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi,
  • Mariusz Leszczyński - Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku,
  • Edward Reszkowski - Pełnomocnik ds. Zrównoważonego Rozwoju z ramienia Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego,
  • dr Andrzej Potoczek - Prezes Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia Salutaris i Z ca Dyrektora w Departamencie Rozwoju Regionalnego Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego,

Laureaci II etapu Konkursu otrzymali cenne nagrody książkowe, dyski zewnętrzne oraz tablety.