Pilarka ratownicza dla OSP Jabłonowo Pomorskie

W piątek 10 lipca br., prezes Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia Salutaris uroczyście przekazał pilarkę ratowniczą dla jednostki OSP Jabłonowo Pomorskie. W ceremonii przekazania uczestniczyli także senator RP Ryszard Bober oraz Przemysław Górski, burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie.

Informacja dotycząca posiedzenia Zarządu Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Salutaris”

W dniu 16 czerwca br., w trybie wyjazdowym, odbyło się posiedzenie Zarządu Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Salutaris”. Gospodarzem posiedzenia zarządu był Starosta Sępoleński, członek Zarządu K-PSS „Salutaris”. Tematyka posiedzenia związana była z analizą bieżących spraw wynikających z funkcjonowania stowarzyszenia oraz z określeniem głównych zadań i kierunków pracy w drugim półroczu 2020 r.

Szczególna uwaga została zwrócona na podsumowanie aktywności stowarzyszenia w okresie przeciwdziałania skutkom pandemii koronawiusa COVID-19. W związku z tą sytuacją stowarzyszenie włączyło się w ramach swoich uprawnień statutowych w działania mające na celu ograniczanie skutków epidemii. Między innymi aktywnie uczestniczy w dystrybucji środków ochrony indywidualnej, jak też rozpoznaje potrzeby w tym zakresie z punktu widzenia oczekiwań jednostek samorządu terytorialnego. Staraniem stowarzyszenia kilka DPS-ów zostało zaopatrzonych w probiotyki zwiększające odporność jak też w środki zapewniające utrzymanie higieny.

Stowarzyszenie wspiera finansowo tworzenie i funkcjonowanie ośrodków wytchnienia dla kadr medycznych bezpośrednio związanych z walka z koronawirusem, użycza tez będących w jego dyspozycji domków typu holenderskiego na potrzeby zorganizowania miejsc kwarantanny. Ponadto uczestniczy także w przygotowaniu projektu związanego z organizowaniem regionalnego magazynu środków przeznaczonych do walki z epidemią jak też gromadzenia zasobów przydatnych dla przeciwdziałania innym współczesnym zagrożeniom.

Przedmiotem posiedzenia były także inne zagadnienia takie jak:
• stan finansów stowarzyszenia,
• możliwości wspierania podmiotów zaangażowanych w działania na rzecz szeroko pojmowanego bezpieczeństwa (np. OSP, WOPR, inne organizacje),
• udział w działaniach związanych z budowaniem odporności na zmiany klimatu i zagrożenia cywilizacyjne, jak tez tworzenia sieci współpracy w tym zakresie,
• przygotowanie do seminarium problemowego poświęconego tematyce bezpieczeństwa w kontekście sytuacji wywołanej pandemią,
• dyskusja na temat nowych form i metod działania stowarzyszenia w kontekście istniejącej sytuacji,
• dyskusja o problematyce bezpieczeństwa lokalnego z uwzględnieniem specyfiki naszego regionu,
• analiza możliwości poszerzenia zakresu współpracy ze środowiskami lokalnymi,
• aktywność w zakresie pozyskiwania nowych członków stowarzyszenia (aktualnie liczy ono 67 członków).

Idea organizowania wyjazdowych posiedzeń zarządu stowarzyszenia wiąże się z prowadzeniem działań promocyjno-informacyjnych, do których zarząd zobowiązany jest zgodnie ze statutem stowarzyszenia. Jednocześnie możliwe staje się zapoznanie z problematyką bezpieczeństwa lokalnego jak tez oceną działań stowarzyszenia na poziomie lokalnym. Wypracowane wnioski oraz przyjęte ustalenia będą podstawą dla dalszych działań zarządu.

Spotkanie zarządu stowarzyszenia z samorządowcami z powiatu sępoleńskiego

We wtorek 16 czerwca br., po odbyciu roboczej części posiedzenia zarządu stowarzyszenia, odbyło się spotkanie z samorządowcami z powiatu sępoleńskiego. Przedyskutowano zakres działań związanych z przedsięwzięciami o charakterze promocyjno-informacyjnym. Zaistniała możliwość bezpośredniej wymiany poglądów oraz wypracowania wspólnych ustaleń dotyczących praktycznej realizacji idei solidaryzmu samorządowego.

W ramach spotkania poruszono następujące zagadnienia :
• informację o działaniach stowarzyszenia,
• dyskusję o formach i metodach pracy stowarzyszenia w kontekście potrzeb i oczekiwań środowisk samorządowych,
• rozważenie możliwości współpracy ze społecznościami lokalnymi,
• dyskusję o kierunkach działalności oraz rozwoju form i metod aktywności stowarzyszenia,
• wymianę doświadczeń oraz promocję dobrych praktyk,
• kierunki oraz formy i instrumenty promowania idei solidaryzmu samorządowego.

Kombinezony dla wdeckiego WOPR

Stowarzyszenie udzieliło wsparcia wodnym ratownikom z wdeckiego WOPR. Przekazane zostały dwa specjalistyczne kombinezony dla płetwonurków. Koszt kombinezonów wyniósł 5400 zł. Podarowane kombinezony zostały w całości sfinansowane z funduszu stowarzyszenia "Salutaris".

Razem możemy więcej

 

20200407 zbiorka 11e8db42

 

Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie „Salutaris" pragnie się włączyć do podjętej przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego inicjatywy utworzenia funduszu na rzecz walki z koronawirusem i skutkami epidemii „Razem możemy więcej”.
Jest to efekt m.in. inicjatywy kujawsko-pomorskich firm gotowych do wyasygnowania na ten cel własnych pieniędzy. Każdy się może przyłączyć, także prywatni darczyńcy. Wesprzyjmy tych, którzy troszczą się o nasze zdrowie, codziennie opiekują naszymi seniorami i osobami niepełnosprawnymi, wolontariuszy, a także środowiska, które ucierpiały lub ucierpią
w związku z obostrzeniami stanu epidemicznego.

- Maski, rękawiczki, fartuchy, kombinezony ochronne - tych rzeczy zużywa się teraz bardzo dużo. Stąd idea zbiórki. To gest w stronę osób, które codziennie spotykają się z zagrożeniem związanym z epidemią Covid-19. Samorząd województwa zdaje  sobie sprawę, że sytuacja będzie się dynamicznie zmieniać i wkrótce będziemy się musieli zmierzyć z wieloma problemami, których dziś nie jesteśmy sobie nawet w stanie wyobrazić. Dlatego listę beneficjentów i  katalog potrzeb, które postaramy się zaspokoić, będziemy elastycznie dostosowywać do sytuacji.

 Każdy może wesprzeć fundusz „Razem możemy więcej”, poprzez dokonywanie wpłat na konto : 16 1020 5011 0000 9502 0319 0386 Tytuł przelewu: Razem możemy więcej

 

drzewo zielone

Zakończenie kolejnej edycji konkursu pod hasłem „Gmina bezpieczna ekologicznie”

„Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie Salutaris” w ramach prowadzonych działań uzupełniających  zakończyło właśnie kolejną edycję konkursu pod hasłem „Gmina bezpieczna ekologicznie”. Problematyka konkursu dotyczyła szeroko rozumianego bezpieczeństwa ekologicznego na poziomie lokalnym, pod kątem jego wpływu na jakość życia mieszkańców. Uczestnikami konkursu byli uczniowie szkół z terenu naszego województwa.

W imieniu Stowarzyszenia podmiotem odpowiedzialnym za przygotowanie i przeprowadzenie konkursu była Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi, konkurs został przeprowadzony w dwóch etapach.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za rywalizację i wspaniałą zabawę!!!!

Konkurs odbył się przy finansowym wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, dzięki czemu mogliśmy pokryć koszty organizacyjne oraz ufundować atrakcyjne nagrody dla finalistów. 

Zakończyliśmy edycję seminariów z zakresu bezpieczeństwa ekologicznego

 Informujemy, że zakończyliśmy kolejną edycję cyklu seminariów poświęconych zagadnieniom bezpieczeństwa ekologicznego ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagadnienia związane z przeciwdziałaniem zmianom klimatycznym oraz zagrożeniem smogiem.

Bardzo dziękujemy wszystkim sympatykom za tak duże zainteresowanie i aktywny udział w spotkaniach.

Przedsięwzięcie zrealizowano dzięki środkom przekazanym Stowarzyszeniu w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

 

 

Rusza kolejna edycja seminariów z zakresu bezpieczeństwa ekologicznego

Rozpoczynamy kolejną edycję seminariów z zakresu bezpieczeństwa ekologicznego, jako obszaru aktywności samorządów lokalnych ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagadnienia związane z przeciwdziałaniem zmianom klimatycznym oraz zagrożenia smogiem.

Planowany cykl będzie się odbywał na przełomie czerwca i września.

 

 

Seminarium pn. „Społeczno kulturowy i ekologiczny wymiar bezpieczeństwa lokalnego”

„Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie Salutaris” w ramach działań promocyjno-edukacyjnych w dniu 19 czerwca zorganizowało po raz pierwszy we współpracy z Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie spotkanie w ramach, którego poruszano następujące zagadnienia.

  1. Identyfikacja terytorialna;
  2. Susza problemy gospodarowania wodą szanse i zagrożenia dla rozwoju;
  3. OZE – Problemy Rozwoju ekologicznego;
  4. Idea solidaryzmu samorządowego.

 

 

IV Konkurs pn. "Bezpieczeństwo ekologiczne gminy"

Zakończyliśmy właśnie czwartą edycję Konkursu pn. „Bezpieczeństwo ekologiczne gminy” po raz kolejny zorganizowaliśmy konkurs w partnerstwie z Wyższą Szkołą Zarządzania Środowiskiem w Tucholi.

Patronat honorowy nad Konkursem tradycyjnie już objął Marszałek Województwa Kujawsko‑Pomorskiego Piotr Całbecki, fundatorem nagród dla laureatów Konkursu dzięki dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu było Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie Salutaris. Konkurs miał na celu wzrost świadomości ekologicznej wśród młodzieży szkolnej. Problematyka Konkursu dotyczyła szeroko rozumianego bezpieczeństwa ekologicznego na poziomie lokalnym oraz jego wpływu na jakość życia mieszkańców. W roku szkolnym 2017/2018 Konkurs poświęcony był w szczególności zagadnieniom związanym z problemem niskiej emisji i zagrożeniem smogiem z uwzględnieniem przyczyn powstawania i sposobów przeciwdziałania.

IV Konkurs pn. Bezpieczeństwo ekologiczne gminy skierowany był do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Finał Konkursu odbył się na terenie Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi w dniu 15 czerwca 2018 r. Udział w Konkursie uczniów i ich opiekunów - nauczycieli był bezpłatny. Podczas finału uczniowie prezentowali swoje prace przed Komisją Konkursową. Zgłoszone prace podlegały ocenie zgodności z wymogami formalnymi oraz ocenie merytorycznej przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora, w skład której weszli Panowie:

  • Sławomir Flanz - przedstawiciel Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku,
  • dr Krzysztof Kannenberg – Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi,
  • Edward Reszkowski - Pełnomocnik ds. Zrównoważonego Rozwoju z ramienia Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego,
  • dr Andrzej Potoczek - Prezes Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia Salutaris i Naczelnik Wydziału Planowania Strategicznego i Przestrzennego w Departamencie Rozwoju Regionalnego Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego.

Laureaci Konkursu otrzymali cenne nagrody książkowe, dyski zewnętrzne, tablety oraz smartwatch.